Aktualności

sprawdź, co nowego
dzieje się w Zielonym Zakątku.

Strefa rodzica

informacje przeznaczone
dla rodziców naszych podopiecznych.

Kalendarium

najbliższe wydarzenie:
Dzień skakania na trampolinie

Przedszkole i Zlobek "Zielony Zakatek"

To miejsce, w którym...

wspólnie z rodzicami stwarzamy dzieciom warunki umożliwiające wszechstronny rozwój, wzrastanie w miłości oraz zrozumienie otaczającego świata.

Nasza placówka to przede wszystkim:

Domowa atmosfera

Troska

Edukacja

Radość

Przyjaźń

Kreatywność

Zabawa

Nauka

We are happy to introduce our classes

Take a look and decide what is the best one for your children

ALL CLASSES
1d

Przedszkole czy żłobek?

1d

Program żłobka

Chcemy poprzez nasze działania zapewniać każdemu z podopiecznych warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju, w myśl zasady, iż każde dziecko rozwija się indywidualnie.

Z myślą o tym stosujemy elementy znanych i stosowanych metod edukacyjnych, które obejmują działania pozwalające na pełny rozwój osobowości dziecka pod względem intelektualnym, fizycznym oraz społecznym. Treści programowe realizowane są w formie kreatywnych zabaw, które stanowiąc źródło przyjemności jednocześnie dostarczają bodźców stymulujących różne obszary umysłu dziecka.

Zabawy plastyczno-techniczne
Zabawy sensoryczne
Zabawy muzyczno-ruchowe
Zabawy usprawniające mowę

W „Zielonym Zakątku”
kierujemy się zasadą optymalnego efektu, która oznacza, że wszystko co dobre dla rozwoju dziecka podajemy mu w optymalnych proporcjach, częstotliwościach i dawkach.

 

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, a zajęciami edukacyjnymi.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego możemy znaleźć informacje o zagospodarowaniu czasu przebywania dzieci w przedszkolu:

Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę
w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela

 

Co najmniej jedną piątą czasu
dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

 

Najwyżej jedną piątą czasu
zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

Pozostały czas – dwie piąte czasu
nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

1f

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Odpowiednie proporcje czasu spędzanego przez dzieci w przedszkolu odbywają się w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.

Program żłobka

Chcemy poprzez nasze działania zapewniać każdemu z podopiecznych warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju, w myśl zasady, iż każde dziecko rozwija się indywidualnie.

Z myślą o tym stosujemy elementy znanych i stosowanych metod edukacyjnych, które obejmują działania pozwalające na pełny rozwój osobowości dziecka pod względem intelektualnym, fizycznym oraz społecznym. Treści programowe realizowane są w formie kreatywnych zabaw, które stanowiąc źródło przyjemności jednocześnie dostarczają bodźców stymulujących różne obszary umysłu dziecka.

Zabawy plastyczno-techniczne
Zabawy sensoryczne
Zabawy muzyczno-ruchowe
Zabawy usprawniające mowę

W „Zielonym Zakątku”
kierujemy się zasadą optymalnego efektu, która oznacza, że wszystko co dobre dla rozwoju dziecka podajemy mu w optymalnych proporcjach, częstotliwościach i dawkach.

 

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, a zajęciami edukacyjnymi.

Nasze przedszkole realizuje programy własne, które napisali nauczyciele pracujący w "Zielonym Zakątku"

Język angielski

Pierwszy, bardzo ważny program, na którym opiera się idea “Zielonego Zakątka” to “Program Ekologiczny Eko – Przedszkola Zielony Zakątek”, który opracowała Aneta Kowalik.

Celem niniejszego programu jest m.in. wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody. Jesteśmy przekonani, że dziecko, które poznało i pokochało piękną naszą przyrodę szybciej dostrzeże czyhające zagrożenia ekologiczne a z pomocą nauczyciela podejmie działania korzystne dla środowiska. Od najmłodszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska. Dziecko w tym czasie nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Powinno obserwować, badać, eksperymentować. Dzięki temu jego stosunek do otaczającej przyrody stanie się bardziej osobisty i emocjonalny.
W zakres edukacji ekologicznej wchodzą wszelkiego rodzaju działania mające na celu m. in.:
– Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska;
– Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi;
– Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody;
– Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody ;
– Wprowadzenie czystych technologii, oraz utylizacji odpadów;
– Kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;
– Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury;
– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Drugi program edukacji kulturalno – wychowawczej Niepublicznego Przedszkola “Zielony Zakątek” pt. “Z dobrym wychowaniem w świat” opracowała Anna Jaźwiec

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest bardzo duża obecność treści wychowawczych, co niewątpliwie ma bezpośredni związek ze zmianami obserwowanymi w wychowaniu rodzinnym. Większość rodziców troszczy się o wszechstronny rozwój i wychowanie swoich dzieci, jednak niepokojąco zwiększa się też liczba rodziców, którzy poświęcają swoim dzieciom zbyt mało czasu. Na dodatek, coraz mniej uwagi przywiązują oni do wielu kwestii związanych z wychowaniem, w tym między innymi do kształtowania u dzieci nawyków odpowiedniego zwracania się do innych oraz zgodnego współdziałania z dorosłymi i dziećmi, do dbania o ład i porządek w swoim otoczeniu, a także do poszanowania przyrody i własności społecznej. Z tego powodu uznano, że jednym z głównych celów działalności pedagogicznej przedszkola jest budowanie w umysłach dzieci systemu wartości, zwłaszcza w zakresie rozróżniania dobra od zła i preferowania dobra. Idea ta jest konkretyzowana we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju i edukacji przedszkolnej dzieci, począwszy od kształtowania umiejętności społecznych, aż po wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne. Należy dodać, że tak silne nasycenie treściami wychowawczymi każdego z obszarów działalności pedagogicznej przedszkola spotkało się z aprobatą zarówno nauczycieli, jak i rodziców, którym prezentowano podstawę programową wychowania przedszkolnego. Są oni przekonani o tym, że jeżeli nie zadba się o dobre wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym, to w wieku dorastania będzie to o wiele trudniejsze, a często nawet niemożliwe.

Nawyki stylu bycia kształtują się od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak zachować się w różnych sytuacjach. Mam nadzieję, że dzięki tym zajęciom dzieci nauczą się jak kulturalnie obcować z ludźmi, a w przyszłości nie będą miały powodów do wstydu za własne zachowanie i zawsze będą stanowić wzór do naśladowania.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia taneczne

1e

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego możemy znaleźć informacje o zagospodarowaniu czasu przebywania dzieci w przedszkolu:

Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę
w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela

 

Co najmniej jedną piątą czasu
dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

 

Najwyżej jedną piątą czasu
zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

Pozostały czas – dwie piąte czasu
nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

1f

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Odpowiednie proporcje czasu spędzanego przez dzieci w przedszkolu odbywają się w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.

SZYBKI KONTAKT

OSTATNIO NA BLOGU

Wycieczka do Schroniska

Zajęcia ekologiczno – przyrodnicze

Fotograf

NEWSLETTER

W NASZEJ GALERII